Ekonomika a účetnictví SVJ

 • Vedení podvojného účetnictví
 • Předpis a kontrola úhrad plateb
 • Vyúčtování veškerých služeb souvisejících s bydlením
 • Vedení aktuální evidence o bytových jednotkách (údaje potřebné pro zpracování předpisů záloh, vyúčtování ročních nákladů apod.)
 • Vyměření předpisu plateb spojených s vlastnictvím a užíváním bytových a nebytových jednotek, kontrola úhrad těchto plateb
 • Vedení podvojného účetnictví podle platných právních předpisů – vedení účetnictví, zaúčtování předložených dokladů, vedení knihy dodavatelských faktur, vedení evidence majetku, vedení pokladní knihy, kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů
 • Zpracování mzdové agendy (evidence zaměstnanců, výpočet a výplata mezd, odvody ze mzdy, mzdové listy)
 • Zpracování roční účetní uzávěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát), zprávy o hospodaření společenství a daňové přiznání za společenství
 • Vedení evidence nákladů na teplo, TUV a služby spojené s provozem a údržbou nemovitosti. Kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • Předkládání přehledu nákladů
 • Zpracování vyúčtování záloh zaplacených jednotlivými vlastníky
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování předpisu záloh
 • Vymáhání dlužných plateb – aktuální evidence neplatičů
 • Poradenská činnost při uzavírání pojistných smluv ke spravované nemovitosti. Evidence událostí, zajištění likvidace pojistných událostí
 • Účast správce na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Mám zájem o služby

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony Dům.

  Položky označené * jsou povinné.